VANEMUISE SELTS
EESMÄRK PÕHIKIRI JUHATUS LIIKMED VÄLJAANDED ÜRITUSED TULEMAS KOOR
EESMÄRK
PÕHIKIRI
JUHATUS
LIIKMED
VÄLJAANDED
ÜRITUSED
TULEMAS
ARHIIV
Vanemuise Seltsi põhikiri

I Üldsätted

1.1. Vanemuise Selts on kultuurihuviliste kodanike vabatahtlik mittetulundusühing, mis tegutseb oma liikmete omavalitsuse alusel demokraatlikel põhimõtetel, omaalgatusel ja ühistegevusel. Vanemuise Selts on asutatud 26. juunil 1865.a. ning jätkab oma tegevust 28. oktoobrist 1994.a. Seltsi 1865., 1906. ja 1935.a. põhikirjade vaimust lähtudes.

1.2. Seltsi ametlik nimetus on VANEMUISE SELTS.

1.3. Seltsi juhatuse ametlik aadress on Pepleri tn. 27, 51010 Tartu.

1.4. Selts on eraõiguslik juriidiline isik kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega, tal on oma pitsat ja sümboolika (lipp, märk).

1.5. Seltsil on õigus avada ja sulgeda pangaarveid.

1.6. Seltsi suhted riigi, kohalike omavalitsuste, teiste seltside, organisatsioonide ja ettevõtete ning kodanikega põhinevad seadustel ja lepingutel.

1.7. Seltsil on õigus astuda lepingulistesse suhetesse või sõlmida koostöösidemeid nii Eesti Vabariigi kui ka teiste riikide füüsiliste ja juriidiliste isikutega, kelle tegevuse eesmärgid vastavas Seltsi põhikirjale.

1.8. Oma õiguste teostamiseks on Seltsil õigus pöörduda riigiasutuse, kohaliku omavalitsusorgani või kohtu poole.

1.9. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest ja muudest õigustloovatest aktidest ning Seltsi põhikirjast.


II Seltsi tegevuse põhieesmärgid

2.1. Seltsi tegevuse põhieesmärgiks on eesti rahvusliku kultuuri ja vaimsuse edendamine.

2.2. Oma eesmärkide realiseerimisel Selts:

2.2.1. korraldab kunsti-, kirjandus-, teadus- ja populaarteadusüritusi (õhtuid, kõnekoosolekuid, kursusi, näitusi, konkursse, konverentse, seminare, muusikaettekandeid jm.);

2.2.2. kogub ja edastab Seltsi liikmetele kultuurialast teavet;

2.2.3. kirjastab ja annab välja raamatuid, ajalehti, ajakirju ning muid trükiseid;

2.2.4. korraldab pidusid, loteriisid, näitusmüüke ja korjandusi.

2.3. Seltsil on õigus:

2.3.1. omandada, rentida ja võõrandada kinnis- ja vallasvara;

2.3.2. võtta laenu;

2.3.3. sõlmida lepinguid ning teostada muid tehinguid ja toiminguid, mis vastavad Seltsi põhikirjalistele eesmärkidele;

2.3.4. võtta tööle ja vabastada töölt Seltsi palgalisi töötajaid;

2.3.5. asutada fonde, samuti muid organisatsioone, sealhulgas tulundusühinguid, mis on iseseisvad juriidilised isikud ja moodustatud vastavalt kehtivatele seadustele ning mille tegevus aitab kaasa Seltsi eesmärkide saavutamisele;

2.3.6. määrata stipendiume, toetusi ja preemiaid;

2.3.7. asutada teatri-, muusika-, balleti-, tantsu-, etlemis-, estraadistuudioid, kollektiive ja truppe ning teisi Seltsi eesmärkide saavutamiseks vajalikke allüksusi;

2.3.8. moodustada Seltsi osakondi ja esindusi Eesti Vabariigis ja teistes riikides;

2.3.9. avada ühiskondlikke toitlustusasutusi;

2.3.10. asutada teenetemärke ja mälestusmedaleid;

2.3.11. arendada muud tegevust, mis ei ole vastuolus käesoleva põhikirja ning kehtivate õigusaktidega.


III Seltsi liikmed

3.1. Seltsi liige võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab Seltsi põhikirja ja tegutseb selle vaimus.

3.2. Seltsil on tegevliikmed, auliikmed ja toetajaliikmed.

3.3. Tegevliige

3.3.1. Tegevliikmeks loetakse Seltsi 28.10.1994.a. taasasutamiskoosolekust osavõtjaid, samuti isikud, kes võetakse Seltsi liikmeks isikliku avalduse alusel Seltsi kahe tegevliikme soovitusel.

3.3.2. Tegevliige kasutab Seltsi kõiki käesoleva põhikirja ja kodukorraga ettenähtud liikmete õigusi. Ta võtab hääleõigusega osa Seltsi üldkogust, võib olla valitud Seltsi juhtorganitesse ning ametitesse. Tal on õigus teha ettepanekuid Seltsi tegevuse mitmekesistamiseks ja saada informatsiooni Seltsi tegevuse kohta.

3.4. Auliige

3.4.1. Seltsi auliikmeteks võib valida isikuid, kellel on erilisi teeneid Seltsi põhieesmärkide teostamisel. Auliikmed ei maksa liikmemaksu ja neil on vaba sissepääs Seltsi kõigile üritustele.

3.5. Toetajaliige

3.5.1. Toetajaliikmeteks võivad olla nii füüsilised kui juriidilised isikud, kes vabatahtlikult toetavad Seltsi vähemalt tegevliikme liikmemaksu ulatuses. Neil on üldkogul nõuandev hääleõigus.

3.6. Seltsi tegevliige on kohustatud:

3.6.1. täitma käesoleva põhikirja ning Seltsi kodukorra nõudeid, samuti üldkogu otsuseid ning juhatuse korraldusi;

3.6.2. võtma aktiivselt osa Seltsi tegevusest;

3.6.3. tasuma liikmemaksu üldkogu poolt määratud ajaks ja ulatuses;

3.6.4. teatama väljaastumise soovist kirjalikult Seltsi juhatusele.

3.7. Seltsi liige arvatakse Seltsist välja:

3.7.1. Seltsi juhatuse poolt isikliku sooviavalduse alusel;

3.7.2. Seltsi juhatusel on õigus arvata Seltsi liikmete hulgast välja need, kes ühe aasta jooksul ei ole mõjuva põhjuseta osalenud Seltsi tegevuses või tasunud liikmemaksu või kelle tegevus osutub Seltsile kahjulikuks ning kes on rikkunud üldtunnustatud eetikanorme.


IV Seltsi juhtorganid

4.1. Seltsi juhtorganiteks on Seltsi üldkogu ja Seltsi juhatus.

4.2. Seltsi kõrgemaks juhtorganiks on üldkogu, kelle ainupädevusse kuulub:

4.2.1. Seltsi põhikirja vastuvõtmine, sellesse muudatuste tegemine;

4.2.2. eelarve ja selle täitmise aruande kinnitamine;

4.2.3. juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine;

4.2.4. juhatuse ettepanekul liikmemaksu suuruse ning selle tasumise korra kehtestamine;

4.2.5. juhatuse ettepanekul Seltsi auliikmete kinnitamine;

4.2.6. Seltsi reorganiseerimine või likvideerimine;

4.2.7. kõikide muude Seltsi tegevust käsitlevate ksimuste arutamine, mis ei ole antud juhatuse pädevusse.

4.3. Üldkogu koosolek on korraline või erakorraline. Erakorralinehemalt 1/10 Seltsi liikmetest, ühe kuu jooksul nõude esitamise päevast arvates.

4.4. Üldkogu koosoleku kokkukutsumisest peab Seltsi juhatus liikmetele ette teatama ajalehe ja raadio kaudu v'hemalt seitse päeva enne üldkogu koosoleku toimumist.

4.5. Üldkogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poldkogu koosolekule ei ole ilmunud nõutav arv Seltsi liikmeid, kutsutakse kokku teistkordne sama päevakorraga Üldkogu koosolek kas samal kuupäeval hilisemal kellaajal või hiljemalt 3 nädala jooksul. Teistkordne koosolek on otsustusvõimeline hoolimata kokkutulnud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui kohal on vähemalt 2 Seltsi liiget. Üldkogu koosoleku juhataja ja protokollija valitakse üldkogu koosolekust osavldkogu valib oma koosseisust lahtisel hääletamisel viieks aastaks vähemalt 5-liikmelise juhatuse ja revisjonikomisjoni. Juhatuse liikmeid võib vastavalt vajadusele ümber valida igal üldkogu koosolekul.

4.8. Seltsi juhatus:

4.8.1. juhib Seltsi tegevust ja esindab Seltsi üldkogu koosolekute vahelisel ajal;

4.8.2. valib oma koosseisust hääletusel viieks aastaks esimehe, esimehe asetäitja ja sekretäri

ri;

4.8.3. võtab vastu uusi tegev- ja toetajaliikmeid ja arvab neid Seltsist välja vastavalt põhikirja p. 3.8.1. ja 3.8.2., peab liikmete arvestust;

4.8.5. koostab Seltsi eelarve ning korraldab eelarve vahendite sihipärast kasutamist;

4.8.6. koostab Seltsi tegevuse ja eelarve tä88itmise aastaaruande ning esitab kinnitamiseks üldkogule;

4.8.7. kinnitab Seltsi palgaliste töötajate ametikohad, tööülesanded ja ttasu ning vormistab töölepingud;

4.8.8. kinnitab Seltsi auliikmete, teenetemärgi ja mälestusmedali statuudi, samuti pitsati ja märgi kavandid;

4.8.9. teeb üldkogule ettepanekud auliikmete valimiseks;

4.8.10. teeb üldkogule ettepaneku liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kohta;

4.8.11. on aruandekohustuslik üldkogu ees.

4.9. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt viis korda aastas. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool juhatuse liikmetest. Koosolekut juhatab juhatuse esimees või asetäitja, nende puudumisel esimehe poolt volitatud juhatuse liige. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte pooleks jagunemise korral on otsustav esimehe hääl. Seltsi juhatus töötab juhatuse poolt vastuvõetud kodukorra alusel.

4.10. Seltsi revisjonikomisjon:

4.10.1. valib oma liikmete hulgast lahtiletusel viieks aastaks esimehe;

4.10.2. kontrollib vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord aastas Seltsi finantsmajanduslikku tegevust, rahaliste vahendite kasutamise seaduslikkust, tegevuse põhikirja nõuetele vastavust ja otstarbekust;

4.10.3. informeerib kontrolli tulemustest Seltsi juhatust ning esitab oma tegevusest aruande üldkogule.


V Seltsi vara

5.1. Seltsi vara tekib:

5.1.1. liikmemaksudest, varalistest annetustest ja eraldistest;

5.1.2. tulust, mida saadakse Seltsi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest ning Seltsi muude põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

5.1.3. muust tulust, mis on vajalik Seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks,

5.1.4. oma vahendite pangaprotsentidest ja Seltsi varade pärimisest.

5.2. Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

5.3. Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest.

5.4. Selts vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

5.5. Selts peab seadusega sätestatud korras raamatupidamisarvestust, tasub riiklikke ja kohalikke makse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule talitusele maksudeklaratsiooni.


VI Seltsi reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine

6.1. Seltsi reorganiseerimine või Seltsi tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

6.2. Nõuete rahuldamisest ülejäänud Seltsi vara läheb tasuta eesti teatri- ja muusikaelu arendamiseks Tartus.Põhikiri on vastu võetud 28. oktoobril 1994.a., muudatused 9. novembril 1995.a. ja 26. märtsil 1998.a.

Pepleri 27 51010 Tartu e-post: vansel@hot.ee tel./faks 7427110